//
Вие читате...
Uncategorized

Струга е мојот град! Struga është qyteti im!

Младите од Струга денес во Американското катче имаа можност да дискутираат за нивните проблеми и потреби. Оваа дискусија беше единаесеттата во склоп на циклусот јавни дебати -Република Млади.

Покрај секојдневните известувања за конфликти изминативе неколку дена, младите Македонци, Албанци и Турци од Струга покажаа дека знаат како заедно да дискутираат за заедничките проблеми, идеи и можни решенија. „Струга е мојот град“ е заедничката порака која младите си ја упатија себе си и со која се охрабруваат за понатамошен интензиран младински активизам.
Меѓу проблемите за кои зборуваа младите се јавија недостатокот од соживот низ струшките улици, но и во формалните институции, невработеноста на младите, недостатокот од мотивација кај младите за преземање акции за да ги променат нештата кои им пречат.
Дискусијата поттикната од резултатите изнесени од Реактор – Истражувања во акција и говорите на панелистите, донесе изјави кои покажуваат дека младите стравуваат дека ќе бидат осудени од заедницата доколку пројават интересирање за процесите во општеството. Андријана, средношколка од Струга, изјави; „Секој проблем кои постои во градот е засенет од мултиетничките предизвици“. Дополнителен проблем според младите се и процесите на етикетирање, кои ги спречуваат младите да превземаат акции.

„41.4% од струшките средношколци не направиле ниту една активност на училиште (писмо до институција, одржал/а говор, учествувал/а во дебата, посетиле државна или општинска институција), а останатите 48.9% само една активност. Дури 60.2% на училиште немаат предмет кој од нив бара да следат дневно-политички настани, па не зачудува што скоро исто толку (59.6%) никогаш или ретко следат новости на тема политика. Младите се скептични и во поглед на нивното „реално“ влијание врз работата на училиштето. Така, повеќе од половина од учениците сметаат дека не можат или малку можат да влијаат врз тоа како е управувано нивното училиште“, беа дел од резултатите изнесени од Надица Таневска, од Реактор.

Поттикнати од овие резултати говорничките Еди Кела, академски професор на Интернационален универзитет – Струга, и Беса Зиба претставник на ЗФД, ги посоветуваа младите да не ги забораваат вистинските вредности и своето значење за напредокот во општеството. Според Беса Зиба, младите не треба да потклекнуваат пред пречките кои се јавуваат.

Дискусијата отвори барања од страна на младите кон локалните власти да одвојат простор и време за младите, како и поинтензивна финансиска поддршка. Младите ентузијастички пристапија кој дискусијата и најавија дека истата ќе ја продолжат со своите врсници. Според присутните на дебатата, идејата за Национален младински парламент може не само да го подобри значително младинското претставувањене, но и да ги впрегне институционалните механизми за младинска поддршка.

Republika Rinia: Struga është qyteti im!

Sot të rinjtë nga Struga në hapësirat e American Corner kishin mundësi të diskutojnë për problemet dhe nevojat e tyre. Ky diskutim ishte i njëmbëdhjeti me rradhë në kuadër të ciklit të debateve publike- Republika Rinia.

Përkundër lajmërimeve të përditshme për konfliktet në ditët e kaluara, të rinjtë Maqedonas, Shqiptarë dhe Turq nga Struga treguan se dinë se si sëbashku të diskutojnë për problemet e tyre të përbashkëta, idetë dhe zgjidhjet e mundëshme. “Struga është qyteti im” është mesazhi i përbashkët që përcollën të rinjtë mes veti dhe i cili mesazh i inkurajon për aktivizëm rinor më intenziv.

Mes problemeve për të cilat diskutuan të rinjtë u theksua edhe mungesa e bashkëjetesës nëpër lagjet e Strugës, por edhe në institucionet formale, papunësia e të rinjve, mungesa e motivimit të të rinjve për të ndërmarrë veprime për përmirësimin e gjerave që ju pengojnë.

Diskutimi i nxitur nga rezultatet e prezantuara nga Reaktor-Hulumtime në veprim dhe fjalimeve të folësve të tjerë, solli deklarime të cilat tregojnë se të rinjtë frigohen se do të jenë të ndëshkuar  nga shoqëria nëse tregojnë interesim për proceset në shoqëri. Andrijana, nxënëse e shkollës së mesme në Strugë, deklaroi: “ Çdo problem që ekziston në qytet është nën hijen e sfidave multietnike” Probleme plotësuese sipas të rinjve janë edhe proceset e etiketimit të cilat i parandalojnë të rinjtë të ndërmarrin ndonjë veprim.

„41.4%  të nxënësve të shkollës së mesme në Strugë nuk kanë mbajtur asnjë aktivitet në shkollë (letër drejtuar institucioneve, mbajtje e fajlimit, pjesëmarrje në debat, vizitë e institucioneve shtetërore apo lokale), kurse 48.9% të tjerë kan qënë pjesëmarrës në vetëm një aktivitet. Poashtu 60.2%  të tjerë nuk ndjekin ndonje lëndë e cila nga ata do të kërkojë ndjekjen e ndodhive të përditshme politike dhe nuk habit edhe fakti që po aq (59,6%) asnjëher ose rrallë herë ndjekin  lajme të reja nga politike. Të rinjtë janë skeptik se “realisht” mund të ndikojnë në punën e shkollës së tyre. Ashtu që, më shumë se gjysma e pjesëmarrësve mendojnë se aspak ose vetëm pak mund të ndikojnë në mënyren se si udhëhiqet shkolla e tyre,ishin pjesë e rezultateve të prezantuara nga Nadica Tanevska,nga Reaktor.

Të nxitur nga këto rezultate, folësit Edi Qela-profesor akademik në Universitetin Ndërkombëtar në Strugë dhe Besa Ziba-përfaqësuese e ZFD, i këshilluan të rinjtë të mos i harrojnë vlerat e vërteta dhe rëndësinë e tyre për përparimin e shoqërisë. Sipas Besa Ziba, të rinjtë nuk duhet të përkulen para pengesave që paraqiten.

Diskutimi rezultoi me kërkesa nga të rinjtë drejtuar autoriteteve lokale që të ndajnë kohë për të rinjtë, si dhe përkrahje më intenzive financiare. Të rinjtë u treguan entuizjast në dikutimet e  tyre dhe paralajmëruan vazhdimin e diskutimeve me moshatarët e tyre. Sipas të pranishmëve në debat, idea për Parlamentin kombëtar rinor jo vetëm që do ta përmirësojë dukshëm përfaqësimin e të rinjve, por edhe do ti ndihmojë mekanizmat institucional për mbështetjen e të rinjve.

Advertisements

Дискусија

Trackbacks/Pingbacks

  1. Пингување: РЕПУБЛИКА МЛАДИ « Во одбрана на учеството - Јуни 4, 2012

%d bloggers like this: