//
Вие читате...
Uncategorized

РЕПУБЛИКА МЛАДИ

18 јавни дебати за профилот, проблемите и  приоритетите на младите во Македонија

Иницијативата за одбрана на учеството, поддржана од 47 младински и граѓански организации организира циклус од 18 јавни дебати во 18 градови во Македонија чија основна цел е да ги поттикне младите директно да ја практикуваат демократијата и самостојно да одлучуваат за своите приоритети.

Иницијативата ги повикува сите млади и сите граѓани кои биле млади да се вклучат во овој консултативен процес и да помогнат со идеи за следниве младински прашања:

  • Учество на младите во одлучувањето – како да се обезбеди?
  • Интеграција, анти-дискриминација, толеранција – како да се почитуваме?
  • Невработеност – како да ја намалиме?
  • Активизам и граѓанска одговорност наспроти апатија – што не спречува?
  • Младинско организирање – монопол или плурализам?
  • Национален младински парламент – кој е најдобриот модел?
  • Закон за млади – дали и каков закон ни е потребен?

Овие прашања ги засегаат сите: средношколци, студенти, дипломирани, вработени, невработени, организации, неформални групи, друштва, институции, компании, подмладоци на партии, медиуми, млади и граѓани.

Дискусиите од дебатите ќе резултираат со Бела книга за поддршка на младите во Македонија, студија која ги дефинира проблемите и предлага решенија и ефективни политики за млади.

Белата книга ќе биде достапна на јавноста и доставена до сите релевантни институции.

Календар на јавни дебати
31 јануари – Тетово [12:00ч, Хотел Лирак (поранешно Хотел Македонија)]
02 февруари  – Кичево [12:00ч, Хотел Кичево]
06 февруари – Велес [12:00ч, Oпштинска сала – Општина Велес]
07 февруари  – Штип [12:00ч, Хотел Оаза]
14 февруари  – Ресен [12:00ч, Голема сала – Општина Ресен]
18 февруари  – Гостивар [12:00ч, Oпштинска сала – Општина Гостивар]
20 февруари – Скопје [11:00ч, Хотел Холидеј Ин, сала – Милениум 2]
21  февруари – Куманово [12:00ч, Кружна сала на поранешен комитет, Куманово]
23 февруари  – Неготино [12:00ч, Библиотека – средно училиште Св. Кирил и Методиј]
28 февруари  – Делчево [12:00ч, Хотел Македонија (мала сала)]
29 февруари – Кратово [13:30ч, Општина Кратово]
9 март – Струга [12:00ч, Американско катче Струга]
10 март – Охрид [12:00ч, Oпштина Охрид (мала сала)]
5 април – Гевгелија [12:00ч, Пионерски дом]
26 април (четврток) – Струмица [13:00ч, Сала на Општина Струмица]
2 мај – Битола [12:00ч, Младински културен центар – Битола]
23 мај – Прилеп

30 мај – Дебар
05 јуни – Позицијата на младите од помалите етнички заедници [13:30ч, ЕУ Инфо центар – Скопје]

Фејсбук настан: РЕПУБЛИКА МЛАДИ

______________

REPUBLIKA RINIA

18 debate publike për profilin, problemet dhe prioritetet e të rinjve në Maqedoni

Iniciativa për mbrojtje të pjesëmarrjes rinore [www.mladizakon.org],e mbështetur nga 47 organizata rinore dhe qytetare organizon një cikël prej 18 debateve publike në 18 qytete në Maqedoni të cilat kanë për qëllim nxitjen e të rinjve drejtpërdrejtë të praktikojnë demokracinë dhe pavarësisht të vendosin për prioritetet e tyre.

Iniciativa e thërret gjithë rininë dhe qytetarët që kanë qenë të rinj të përfshihen në këtë proces konsultues dhe të ndihmojnë me ide për çështjet rinore në vijim:
–    Pjesëmarrja e rinisë në vendimmarrjen – si të sigurohet?
–    Integrim, antidiskriminim, tolerancë – si të respektohemi?
–    Papunësi – si të e zvogëlojmë?
–    Aktivizëm dhe përgjegjësi qytetare në kundërshtim me apatinë – çfarë na ndalon?
–    Organizim rinor – monopol ose pluralizëm?
–    Parlamenti Kombëtar Rinor – cili është modeli më i mirë?
–    Ligji për të rinj – a nevojitet një ligj i tillë dhe çfarë duhet të jetë?

Këto çështje i ngacmojnë të gjithë: nxënësit e shkollave të mesme, studentë, të diplomuar, të punësuar, të papunësuar, organizata, grupe joformale, shoqata, institucione, kompani, rininë partiake, medie, të rinj dhe qytetarë.

Diskutimet nga debatet do të rezultojnë me Libër të Bardhë për mbështetje të rinisë në Maqedoni, studim i cili i përcakton problemet dhe propozon zgjidhje dhe politika efektive për të rinjtë. Libri i Bardhë do të jetë i gatshëm për opinionin e gjerë dhe do të dorëzohet gjitha institucioneve përkatëse.

Formati i debateve publike:
–    Prezantim dhe diskutim: Rezultatet e hulumtimeve për pozitën e rinisë në shoqërinë maqedonase: profil statistikor, papunësia, përfshirja dhe aktivizmi qytetar [Reaktor hulumtim në Aksion];
–    Diskutim: Çfarë aksionesh dhe politikash mund të përmirësojnë pozitën e rinisë në shoqëri? [panelistë dhe publikë];
–    Diskutim: Parlamenti Kombëtar Rinor – platformë për idetë dhe vendimet rinore;

31 janar – Tetovë [ora 12:00, Hotel Liraku]
02 shkurt – Kërçovë [ora 12:00, Hotel Kërçovë]
06 shkurt – Veles [ora 12:00, Komunë Veles]
07 shkurt – Shtip [ora 12:00, Hotel Oaza]
14 shkurt – Prespë [ora 12:00, Komunë Prespë]
18 shkurt – Gostivar [ora 12:00, Komunë Gostivar]
20 shkurt  – Shkup [ora 11:00, Hotel Holliday Inn]
21 shkurt – Кumanovë [ora 12:00, Sallën rrethore në ndërtesën e ish Komitetit]
23 shkurt – Negotinë [ora 12:00, Bibliotekë – shkollë e mesme St. Kiril dhe Metodi]
28 shkurt – Dellçevë [ora 12:00, Hotel Makedonija]
29 shkurt – Kratovë [ora 13:30, Komunë Kratovë]
9 mars – Strugë [ora 12:00, American Këndi Strugë]
10 mars – Оhër [ora 12:00, Komunë Ohër]
5 prill – Gjevgjeli [ora 12:00, Pionerski dom]
26 prill – Srtumicë [ora 13:00, Komunë Strumicë]
2 maj – Manastir [ora 12:00, MKC]
23 maj – Prilep

30 maj – Dibër

Advertisements

Дискусија

Коментарите се затворени.

%d bloggers like this: